Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

De levering van machines, accessoires en onderdelen geschiedt af fabriek, in overeenstemming met de Incoterms 2010, tenzij anders is overeengekomen.
Bij naleveringen van toebehoren en extra uitrusting komen de vrachtkosten en aanbouwkosten voor rekening van de afnemer. Algemeen geldt leveringen boven 500 euro netto exclusief BTW binnen de Benelux franco huis, beneden 500 euro af fabriek.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

De betaling van de machine geschiedt uiterlijk op het moment van aflevering tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bankkosten en alle kosten verbonden met de uitgifte of het innen van wissels of cheques zijn voor rekening van de koper.

De fabriek stelt voor alle delen die bij normaal gebruik binnen een periode van 12 maanden na aankoop een defect vertonen, gratis vervangende onderdelen ter beschikking. Dit is niet van toepassing op slijtdelen zoals o.a. tanden en schijven. De garantie vervalt indien de in de handleiding vermelde instructies niet, niet geheel of niet juist zijn opgevolgd. De garantie vervalt eveneens zodra door u of door derden, zonder onze voorkennis en/of onze toestemming werkzaamheden aan de machine worden verricht.